Opinia REPR dotycząca zgłoszenia Zarządu PSPR z dnia 10 maja 2019

Opinia Rady Etyki Public Relations

w sprawie przestrzegania zasad etyki public relations

 

W związku z wątpliwościami natury etycznej, skierowanymi do Rady Etyki Public Relations przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations: Luizę Jurgiel-Żyłę, Emilię Zakrzewską, Bartosza Milczarczyka, Agnieszkę Bednarczyk, Cypriana Maciejewskiego i Mateusza Witczyńskiego, członka Rady Nadzorczej PSPR, REPR oświadcza, iż nie dysponuje faktograficzną wiedzą pozwalającą na wydanie opinii w sprawie publikacji książkowej pt. „Delfin. Mateusz Morawiecki”. Ze względu na jej specyfikę, dla podjęcia odpowiedniego postępowania, REPR musiałaby dysponować zgłoszeniem o naruszeniu etyki  pochodzącym od osoby lub osób, które jednoznacznie wskazywałyby na fragmenty publikacji ich dotyczące i stanowiące naruszenie konkretnych zapisów przynajmniej jednego kodeksu etyki uznawanego przez REPR (https://repr.pl/repr/17547/dokumenty-do-pobrania).

Jednocześnie, w związku z coraz liczniej występującymi przypadkami ujawniania informacji dotyczących byłych pracodawców lub klientów - przez specjalistów PR, w trosce o poszanowanie zasad profesjonalizmu tego zawodu,  REPR apeluje o przestrzeganie istniejących w naszym kraju zapisów kodeksów etycznych public relations – w szczególności kodeksu etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations, przez wszystkie osoby, które podejmują się profesjonalnie wykonywać zadania z zakresu public relations. Rada Etyki przypomina i podkreśla ważność pkt 5. i 6. kodeksu etyki PSPR, które brzmią następująco:

pkt 5. „Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów swoich działań.”

pkt 6. „Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły wyrażą na to zgodę.”

Rada Etyki PR jednocześnie zwraca uwagę na potencjalne szkody wynikające z łączenia pracy specjalisty ds. PR z pracą dziennikarską. O destrukcyjnym charakterze takich działań - tak dla środowiska PR, jak i całego społeczeństwa - niech świadczy fakt, że pierwszym oświadczeniem wydanym w dniu 30.05.2006 r. przez ówczesną Radę Etyki Public Relations, było właśnie wskazanie nieetyczności łączenia tych zawodów, poprzez podanie w uzasadnieniu: „występowanie w roli źródła informacji i osoby dokonującej w interesie publicznym niezależnej oceny tej informacji rodzi zagrożenie powstania konfliktu interesów.”