Rada Etyki PR

O Radzie

Rada Etyki Public Relations jest powołanym przez organizacje branży public relations w Polsce niezależnym, społecznym narzędziem kontroli i edukacji praktyków komunikacji społecznej (komunikacji marketingowej) w zakresie przestrzegania i stosowania norm etycznych i pożądanych zachowań (obowiązujących) w praktyce zawodowej. Rada Etyki Public Relations zabiera głos zarówno autonomicznie w kwestii obserwowanych zjawisk , jak i w sprawach pojedynczych zdarzeń będących udziałem uczestników rynku komunikacji marketingowej, działając w takich przypadkach na zasadzie sądu koleżeńskiego. Radę Etyki Public Relations tworzą autorytety środowiska naukowców i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi dokonaniami zawodowymi. Wszystkie publiczne wypowiedzi Rady Etyki Public Relations oparte są o zasady przyjęte w międzynarodowych i krajowych dokumentach dotyczących etycznego wykonywania profesji komunikatora (specjalisty public relations) oraz o odpowiednie normatywne akty prawne obowiązujące w Polsce.

 

Promowanie standardów etycznych w PR

Członkowie Rady pochodzą z wyboru a nie nominacji, co daje większą gwarancję ich bezstronności, obiektywności i rzetelności, a środowiska, z których zostali wybrani, wybierając ich traktują je jako godne zaufania i  stosujące się  w swojej pracy zawodowej do najwyższych standardów etycznych i obyczajowych.

Promowanie dobrych praktyk PR jest  jednoznaczne z ich akceptowaniem i uznaniem za standardy postępowania  dla całego środowiska PR w Polsce. 

Edukacja w dziedzinie etyki PR

Nie zawsze działania zgodne ze standardami są oczywiste i wymuszane przez środowisko. Rolą Rady jest upowszechnianie wiedzy o wartościach, normach postępowania w zawodzie np. na wszelkich forach, w mediach i spotkaniach branżowych.  Rada ma prawo i obowiązek zabierać głos w imieniu środowiska PR w sytuacji, gdy naruszane są zasady rzetelnej pracy specjalisty PR.

Rolą Rady nie jest karanie, wykluczanie  ze stowarzyszeń czy odbieranie praw do wykonywania zawodu – Rada nie zastępuje ani nie powiela kompetencji instytucji sądowych, nie ma po temu żadnych uprawnień – zgodnie z zasadami funkcjonowania podobnych ciał na świecie, w innych branżach, gdzie przynależność do ciał samorządowych nie jest obligatoryjna.

Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR

Rada może wydawać opinie o sprawach, które zostały Radzie zgłoszone przez  osoby, lub instytucje związane z branżą PR w Polsce, może również sama podejmować takie inicjatywy. Zaznaczyć należy jednak, że na świecie powszechną praktyką jest rozpatrywanie zgłoszonych spraw właśnie przez środowiska PR. Wszelkie przejawy łamania norm etycznych winny spotykać się z potępieniem środowiskowym tak, aby eliminować  w przyszłości podobne praktyki w trosce nie tylko  o  dobre imię branży PR ale też i po to, aby eliminować nieczyste praktyki w sferze gospodarczej i społecznej.

Wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady

Sprawy etyki to czasem sprawy dylematów etycznych – sytuacji, w których ocena etyczna podjętego działania jest albo trudna do ustalenia, albo niejednoznaczna. Rada  powołana jest również do rozstrzygania takich sporów, a jej decyzje winny być wiążące tak dla  stron poddających się jurysdykcji Rady jak i środowiska PR.