Stanowisko REPR ws. etycznego zachowania w komunikacji cyfrowej

Etyczne zachowanie w komunikacji cyfrowej.

Stanowisko Rady Etyki Public Relations

 

Rada Etyki Public Relations zwraca się z apelem do środowisk zajmujących się profesjonalną komunikacją, w szczególności do branży public relations i komunikacji marketingowej, oraz do wydawców, o zwracanie większej uwagi na znaczenie i przestrzeganie standardów etycznych w procesie komunikacji i wymiany informacji w sieci.

Rada Etyki PR z niepokojem obserwuje treści publikowane w mediach internetowych i społecznościowych i wzywa do przestrzegania standardów komunikacji zgodnych z zasadami Deklaracji Helsińskiej przyjętej w 2017 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów ds. Komunikacji (International Communications Consultancy Organisation: ICCO) dotyczącymi wiarygodności informacji, poufności oraz transparentności. Zachowanie etyczne jest bezwarunkowym wyznacznikiem standardów profesjonalnych. Przyjęty w Helsinkach dokument Deklaracji Rada Etyki PR włącza do niniejszego apelu jako integralną część swojej opinii.

 

Rada uważa, że:

  • Komunikacja cyfrowa nie jest sferą „wolną od etyki”, lecz podlega tym samym standardom etycznym co każda działalność komercyjna i wydawnicza.
  • Ważnym elementem etyki komunikowania i etyki mediów, chroniącej konsumenta przed celowym wprowadzaniem w błąd (np. poprzez świadome pomijanie istotnych informacji) jest stosowanie zasady transparentności w przekazach.
  • Stosowanie zasady rozdzielenia płatnego „contentu” od treści redakcyjnych jest obowiązkiem każdego wydawcy. Zasadę tę musi szanować każdy specjalista public relations.
  • Przy tworzeniu materiału do publicznego rozpowszechniania należy korzystać wyłącznie z wiarygodnych źródeł, oznaczonych co do autorstwa i opatrzonych sprawdzonymi referencjami. Zasadą powinno być również podawanie odnośników do źródeł, aby odbiorca mógł sam zweryfikować ich wiarygodność i motywację.
  • Zasady etyczne komunikacji cyfrowej powinny podlegać takim samym prawom jakie są określone w Karcie Etycznej Mediów.
  • Pod pojęciem nadawców treści w internecie mieszczą się agencje PR, firmy, organizacje publiczne, partie polityczne oraz osoby prywatne pracujące w mediach lub prowadzące działalność komercyjną na zlecenie (np. blogerzy, influencerzy), usługodawcy medialni, agencje zajmujące się pozycjonowaniem stron (świadczące usługi SEO i zajmujące się content marketingiem) itp.

 

Rada zwraca się do wszystkich środowisk uczestniczących w komunikacji społecznej do honorowania poniższych zasad Deklaracji Helsińskiej.

 

Deklaracja Helsińska ICCO:

Mając na uwadze rosnący wpływ i znaczenie public relations, członkowie ICCO zobowiązują się do przestrzegania następujących 10 zasad:

Pracować etycznie, z uwzględnieniem interesu publicznego.

W praktyce public relations i szeroko rozumianej komunikacji stosować najwyższe standardy profesjonalne.

Okazywać poszanowanie prawdzie i zwracać szczególną uwagę na przejrzystość działań i uczciwość relacji ze współpracownikami, mediami oraz wobec społeczeństwa/opinii publicznej.

Pracować ze zwracaniem szczególnej uwagi na dochowanie poufności informacji, aby chronić prawo do prywatności klientów, organizacji oraz instytucji.

Będąc reprezentantem branży i środowiska public relations, pracować ze świadomością współodpowiedzialności za reputację profesji.

Dbać o transparentność podejmowanych działań, w szczególności co do reprezentowanych interesów i sponsorów idei. Nigdy nie stosować nieuczciwych praktyk, takich jak „astroturfing”.

Pracować ze świadomością potęgi mediów społecznościowych i korzystać z nich z odpowiedzialnością za publikowane treści.

Unikać/Nie brać udziału w tworzeniu i w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, tzw. fake news.

Pracować zgodnie z Kodeksem Postępowania Stowarzyszenia, pamiętając o odpowiednich regułach obowiązujących w innych państwach i organizacjach. Zawsze okazywać szacunek cechujący profesjonalistę

Wykonując obowiązki zawodowe wystrzegać się jakiejkolwiek formy dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

 

Zachęcamy państwa członkowskie i organizacje zrzeszone w ICCO, oraz osoby niebędące członkami i inne społeczności profesjonalistów public relations, aby przyłączyły się do postępowania według tych zasad i ich promocji wśród praktyków.  (Oryginalny tekst Deklaracji: https://zfpr.pl/dobre-praktyki).