Opinia REPR w sprawie zapytania ofertowego Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Opinia Rady Etyki Public Relations w sprawie zapytania ofertowego Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z dnia 15.02.2013


1. Rada Etyki Public Relations zapoznała się ze zgłoszeniem dotyczącym naruszenia zapisów zawartych w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations zawartych w zapytaniu ofertowym, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z dnia 15.02.2013. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR mówi w punkcie 14, że Firmom nie wolno współpracować z klientami na podstawie umów i uzgodnień, które ustalają wynagrodzenie Firmy za pojedyncze publikacje, które ukazały się w mediach. Punkt 19 ww. Kodeksu zakłada, że: firmom nie wolno podpisywać z klientem umów, które gwarantowałyby osiągnięcie rezultatów zależnych od suwerennej decyzji strony trzeciej. Kodeks Etyki Public Relations zakłada w punkcie 10, iż: pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.


2. Rada Etyki PR przeanalizowała wszystkie dokumenty ofertowe, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz pytania i odpowiedzi udzielone przez autora zapytania ofertowego.


3. W zapytaniu ofertowym, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie
3.2.1. znajduje się zapis:
Minimalny zakres obejmuje: (...) co najmniej 40 publikacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie papierowej, elektronicznej;

4. W dokumencie: Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego na usługę „Obsługa public relations w ramach projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” znajduje się rozwinięcie powyższego:
(...)

Pytanie numer 6
Czy „co najmniej 40 publikacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie papierowej, elektronicznej" ma ukazać się w czasie całego okresu współpracy?
Tak.
(...)

Pytanie nr 26
Czy sugerowana przez Zleceniodawcę liczba aranżowanych wywiadów oraz publikacji w mediach musi być zagwarantowana przez Zleceniobiorcę?Zleceniodawca realizuje projekt innowacyjny testujący, którego realizację szczegółowo określają zapisy Umowy o dofinansowanie projektu, wskaźniki założone w projekcie oraz Zasady finansowania projektów w ramach POKL i Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Zleceniodawca, zgodnie z ww. wytycznymi zobowiązany jest do wydatkowania źródeł publicznych w sposób maksymalnie klarowny i przejrzysty oraz do uszczegółowienia w treści zapytania ofertowego zamierzonych wskaźników liczbowych, co też czyni w jego treści, gdyż będzie podlegał kontroli instytucji przydzielającej finanse publiczne, w jaki sposób maksymalnie racjonalnie i efektywnie dysponował tymi środkami. Zleceniodawca zaznacza także, że nie jest w stanie zrezygnować z realizacji projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi, dlatego rozumie rozterki Oferenta, jednak podtrzymuje, jako obligatoryjne, treści zawarte w opisie Etapu II w pkt.3.2.1. Oferenci, którzy realizowali już podobne zlecenia, mają świadomość zasad panujących w tego typu projektach. Decyzja o wzięciu udziału w procedurze zapytania w takim kształcie zależy tylko i wyłącznie od Oferenta.

Pytanie nr 27
Czy w przypadku nie osiągnięcia ww. wskaźnika, Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe lub inne konsekwencje umowne?
Działając zgodnie z Wytycznymi realizacji projektu nie jest możliwe wypłacenie wynagrodzenia w przypadku, gdyby ww. wskaźnik nie został osiągnięty.

5. Zródła powyższych cytatów:
http://www.paip.pl/files/file/Zapytania_ofertowe/SCITT/Obsluga_PR_II/Zapytanie_ofertowe_SCITT_PR.pdf
http://www.paip.pl/files/file/Zapytania_ofertowe/SCITT/Obsluga_PR_II/Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_dotyczace_zapytania_ofertowego_na_obsluge_PR_-_SCITT.pdf

6. Powyższe źródła dość jednoznacznie wskazują na fakt naruszenia wymienionych w punkcie 1. zasad etyki branży public relations. Autor zapytania ofertowegow sposób jednoznaczny wymaga gwarancji publikacji. Wymusza to więc niejako sytuację, gdy realizujący zadanie podmiot będzie musiał zagwarantować efekty medialne, czyli publikacje prasowe. Godzi to w Kodeks PSPR, gdzie (raz jeszcze) jest napisane: „Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów”.

7. Równocześnie niepokojące jest stwierdzenie autora zapytania ofertowego, zamieszone w odpowiedzi do pytania nr 26: „Oferenci, którzy realizowali już podobne zlecenia, mają świadomość zasad panujących w tego typu projektach. Decyzja o wzięciu udziału w procedurze zapytania w takim kształcie zależy tylko i wyłącznie od Oferenta.” Autor odnosi się do praktyki realizowania „podobnych zleceń” i zaznacza, że nie da się zrealizować ich bez łamiania kodeksu branży public relations.

8. Zdaniem Rady Etyki PR członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, oraz
firmy zrzeszone w Związku Firm Public Relations, nie powinny odpowiadać na tak
sformułowane zapytania ofertowe.