Opinia REPR w sprawie przetargu organizowanego przez IBE

Warszawa, 21 października 2011

 

  1. Rada Etyki Public Relations zapoznała się ze zgłoszeniem Ciszewski PR dotyczącym udziału w prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przetargu nieograniczonym na przygotowanie i realizację kampanii PR promującej oraz upowszechniającej produkty i rezultaty wypracowywane w ramach projektu pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Znak sprawy: IBE/45/M/2010.

  2. Rada Etyki PR zapoznała się ze zmianami wprowadzonymi w dokumentacji przetargowej, nowym wzorem umowy wraz z załącznikami oraz odpowiedziami na pytania ze strony IBE z dn. 06.10.2011.

  1. W reakcji na wątpliwości potencjalnych zleceniobiorców oraz opinię Rady Etyki Public Relations z dn. 05.10.2011 ogłaszający przetarg, dokonał zmiany w proponowanej umowie, polegającej na usunięciu w § 13 pkt 1 zapisu o karach umownych za niezrealizowanie minimalnych założeń dotyczących ilości publikacji w mediach. Rada traktuje ten fakt jako potwierdzenie woli pozostawania w zgodzie z kodeksami etyki branży ze strony ogłaszającego przetarg.

  1. Ponieważ zapis ten był kluczowym punktem sprzecznym z zapisami kodeksów etycznych, zaś z wyjaśnień IBE (pismo z dn. 06.10.2011) wynika, że ocena złożonych ofert nie będzie dotyczyła łącznych form promocji płatnych i działań redakcyjnych lecz jedynie płatnych, Rada Etyki PR stwierdza, że w zaproponowanych warunkach, przetarg IBE/45/M/2010 nie narusza zasady kodeksów etycznych branży PR.

  2. Rada traktuje zapisy o oczekiwaniach minimalnych dotyczących publikacji o charakterze redakcyjnym zawarte w punkcie 10.1.1.F opisu przedmiotu zamówienia, jako prognozowane oczekiwane efekty kampanii, co nie stoi w sprzeczności z kodeksami etyki branży.

  1. W opinii Rady dokumentacja przetargowa w przedmiotowej sprawie, zawiera zapisy, które interpretowanie literalnie i bez analizowania intencji ogłaszającego przetarg, mogą budzić zastrzeżenia w zestawieniu z literą kodeksów etycznych branży. Dotyczy to jednak nie twardych sformułowań ale wyłącznie sfery wieloznaczności możliwych interpretacji. Toteż zważywszy na wyjaśnienia IBE zawarte w piśmie z dn. 06.10.2011 oraz zasadę domniemania uczciwych intencji zarówno zleceniodawcy jak i przystępujących do przetargu, Rada nie interpretuje tych zapisów jako łamiące zasady etyki branżowej.

  1. Rada Etyki PR podtrzymuje opinię o konieczności wprowadzenia zmian w kodeksach branżowych, polegających na doprecyzowaniu, a także wzbogaceniu o stosowne interpretacje zapisów dotyczących prognozowania efektów kampanii oraz o konieczności stworzenia zbioru wytycznych dla organizatorów przetargów, które będą wsparciem dla przygotowujących przetargi.

 

Osoba do kontaktu:

dr Zbigniew Chmielewski

Członek Rady Etyki Public Relations, Exacto

604 212 316  zch@exacto.pl