Opinia REPR w sprawie przetargu IBE

Warszawa, 5 października 2011

 

  1. Rada Etyki Public Relations zapoznała się ze zgłoszeniem Ciszewski PR dotyczącym udziału w prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przetargu nieograniczonym na przygotowanie i realizację kampanii PR promującej oraz upowszechniającej produkty i rezultaty wypracowywane w ramach projektu pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Znak sprawy: IBE/45/M/2010.

  2. Rada Etyki PR prześledziła dokumenty przetargowe, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wzór umowy wraz z załącznikami. Rada Etyki PR zapoznała się również z listą odpowiedzi IBE na pytania wykonawców dotyczące minimalnych oczekiwań IBE co do efektów prowadzonych przez wykonawcę działań PR w mediach i przeanalizowała je w oparciu o zapisy zawarte w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations.

  3. W odpowiedzi na wątpliwości oraz sugestie zmian zapisów umowy zgłoszone przez wykonawców, Radca Prawny IBE stwierdził, że postanowienia OPZ umożliwiają złożenie ważnej oferty bez naruszenia zasad kodeksu branży i podtrzymał wszystkie zapisy w umowie oraz SIWZ.

  4. Jednak w paragrafie 13 pkt. 3 zaproponowanej przez IBE umowy jednoznacznie powiązano efekty pracy wykonawcy zależne od podmiotów trzecich z wysokością wynagrodzenia. Ponadto w materiałach przetargowych IBE SIWZ paragraf 13 pkt. 3a zawarty został wymóg przedstawienia w ofercie doboru i uzasadnienia wyboru kanału dotarcia do grup docelowych, a ocenie będzie podlegało połączenie form płatnej promocji z działaniami redakcyjnymi. Nakłada to na wykonawcę wymóg gwarancji konkretnego materiału redakcyjnego w oparciu o ekspozycję płatną. Rada Etyki PR stwierdza, że w zaproponowanych warunkach, przetarg IBE/45/M/2010 narusza zasady kodeksów etycznych branży PR i dlatego odradza podmiotom branży uczestnictwo w przetargu IBE/45/M/2010.

  5. Rada Etyki Public Relations ponownie potwierdza, że prognozowanie zakładanych efektów kampanii nie stoi w sprzeczności ani z Kodeksem Dobrych Praktyk ZFPR, ani Kodeksem Etyki PR. Prognozy kampanii oraz analiza efektów kampanii stanowią element praktyki rynkowej stosowanej przez agencje PR w kraju i zagranicą.

  6. Rada Etyki PR dostrzega konieczność wprowadzenia zmian w kodeksach branżowych, polegających na doprecyzowaniu, a także wzbogaceniu o stosowne interpretacje zapisów dotyczących prognozowania efektów kampanii. REPR uznaje także za konieczne stworzenie zbioru wytycznych dla organizatorów przetargów, które będą wsparciem dla przygotowujących przetargi. REPR wystosuje w powyższych kwestiach pismo do Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz fundacji internetPR.

  7. Rada Etyki PR ma nadzieję, że niniejsza opinia stanie się podstawą dla wykonawców oraz IBE do dyskusji nad koniecznością zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej IBE/45/M/2010.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Zaborowska

członek Rady Etyki Public Relations, United PR

tel. 601 26 06 19 mail: m.zaborowska@unitedpr.pl