Stanowisko REPR w sprawie przetargu zorganizowanego przez UM Poznań

 

  1. Rada Etyki Public Relations zapoznała się ze zgłoszeniem dotyczącym naruszenia zapisów zawartych w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations przez Agencje Eskadra Publica oraz Ecorys w konsorcjum z On Board Public Relations, które uczestniczyły w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta Poznania. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR mówi w punkcie 14, że Firmom nie wolno współpracować z klientami na podstawie umów i uzgodnień, które ustalają wynagrodzenie Firmy za pojedyncze publikacje, które ukazały się w mediach. Punkt 19 ww. Kodeksu zakłada, że: firmom nie wolno podpisywać z klientem umów, które gwarantowałyby osiągnięcie rezultatów zależnych od suwerennej decyzji strony trzeciej. Kodeks Etyki Public Relations zakłada w punkcie 10, iż: pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.

  2. Rada Etyki PR przeanalizowała wszystkie dokumenty przetargowe, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz załączniki. Zwróciła się także do stron o przesłanie wyjaśnień oraz odniesienie się do zarzutów stawianych w mediach.

  3. Z uwagi na fakt, że brief przetargowy jest niejednoznaczny i może być interpretowany zarówno jako zakładany potencjał medialny kampanii oraz jako zobowiązanie do wygenerowania określonej ilości publikacji w mediach, Rada Etyki PR zwróciła się do Urzędu Miasta Poznania z prośbą o wyjaśnienie stosownych zapisów. Uzyskano pisemne odpowiedzi na zadane przez Radę pytania, a tym samym potwierdzenie, iż agencje startujące w przetargu nie zawarły w ofertach przetargowych propozycji, które dotyczyłyby kalkulowania efektywności i skuteczności swoich działań w sposób naruszający zasady obowiązujące w branżowych kodeksach etycznych.

  4. Agencje Eskadra Publica oraz Ecorys w konsorcjum oraz On Board Public Relations oświadczyły, iż w przesłanych do Urzędu Miasta Poznania ofertach, nie znalazły się zapisy mówiące o gwarancji określonej liczby publikacji.

  5. Rada Etyki Public Relations stwierdza, iż zaprezentowane w mediach fakty, mówiące o złamaniu zasad etycznych przez Agencje biorące udział w przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznania, są rozbieżne ze stanem rzeczywistym. Nie zostały one poparte wystarczającymi dowodami. Po zapoznaniu się z lekturą artykułów, przeciętny czytelnik uzyskał wiedzę o złamaniu zasad zawartych w Kodeksie Etyki PR, poprzez zagwarantowanie uzyskania określonej liczby publikacji w mediach, co w rzeczywistości nie miało miejsca.

  6. Rada Etyki Public Relations stwierdziła ponadto, że prognozowanie zakładanych efektów kampanii nie stoi w sprzeczności ani z Kodeksem Dobrych Praktyk ZFPR ani Kodeksem Etyki PR.

  7. Rada Etyki Public Relations zwraca uwagę organizatorów przetargów, aby konstruowali wytyczne w sposób przejrzysty, nie dający możliwości dowolnej interpretacji. Nie będą wówczas narażeni na zastrzeżenia odnośnie zgodności wymagań przetargowych z obowiązującymi w branży public relations w Polsce i na świecie zapisami kodeksów etyki.

 

Osoba do kontaktu:

dr Dariusz Tworzydło

członek Rady Etyki Public Relations, Uniwersytet Wrocławski

tel. 602 44 55 96

mail: dariusz@tworzydlo.pl