Odpowiedź UM Poznań na pytania REPR

BIURO PROMOCJI MIASTA
Odpowiedź na zapytanie
 
1.  Czy agencje startujące w przetargu zawarły w swoich ofertach przetargowych wyraźne oczekiwania UM Poznań odnośnie efektów dostarczanej pracy? Jak zostały sformułowane te oczekiwania?

Poufne, nie możemy udzielić takich informacji.
 
2.  Czy  agencje  startujące  w  przetargu  określiły  w  swoich  ofertach  przetargowych konkretne cele w zakresie działań komunikacyjnych? Jak zostały sformułowane owe cele?

Poufne, nie możemy udzielić takich informacji.
 
3.  Czy  agencje  startujące  w  przetargu  określiły  w  swoich  ofertach  przetargowych
konkretne działania w celu  realizacji celów zawartych o swoich ofertach? Jak zostały
sformułowane owe działania?

Poufne, nie możemy udzielić takich informacji.
 
4.  Czy  agencje  startujące  w  przetargu  zgłosiły  wątpliwości  lub  zastrzeżenia  odnośnie sformułowań  zwartych  w  umowie  i/lub  załącznikach  stanowiących  jej  integralne części? Jakie to były zastrzeżenia lub wątpliwości?


Nie. Nie zgłoszono żadnych wątpliwości, zastrzeżeń tudzież uwag.
 
5.  Czy  UM  Poznań  umieszczając  w  załączników  liczbę  350  publikacji  miał  na  myśli jedynie  liczbę  publikacji  czy  równieŜ  ich  wydźwięk  (pozytywny,  negatywny, neutralny)?

Zgodnie z treścią punktu 7. briefu:
a.  Zakładanym efektem działań prowadzonych przez agencję będzie minimalna liczba publikacji
poświęconych Miastu Poznań w mediach ogólnopolskich.  
b.  Zakładane jest uzyskanie przez agencję minimalnych efektów w postaci:
I.  co najmniej 350 publikacji w ogólnopolskich mediach (prasa, radio, TV) oraz Internecie,
z  czego  co  najmniej  150  ukaŜe  się  w  wybranych  mediach  wyszczególnionych  w
załączniku nr 1, będącym integralną częścią niniejszego briefu.
II.  co najmniej 20 wizyt prasowych będących bezpośrednim efektem działań prowadzonych
przez agencję w ramach obsługi PR Miasta Poznań.
 
6.  Czy  agencje  startujące  w  przetargu  zawarły  w  ofertach  przetargowych  sposób
kalkulowania  efektywności  i  skuteczności  swoich  działań?  Czy  liczba  350  publikacji
była ujęta w sposobach kalkulowania efektywności i skuteczności działań agencji?

Nie.  
 
7.  W umowie zawarto zapis (dot. p. 7.3): „W przypadku nieosiągnięcia efektów obsługi PR założonych przez Agencję w Ogólnej koncepcji Obsługi PR, stanowiącej załącznik numer  3  do  niniejszej  umowy,  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Agencji,  Zamawiający ma  prawo  do  obciążenia  Agencji  karą  umowną  w  wysokości  75%  (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) od wartości umowy”. W związku z przytoczonych punktem umowy: Nieosiągnięcie jakich efektów obsługi PR ma na myśli UM Poznań?

Nieosiągnięcie efektów zakładanych przez agencję wyłonioną w procedurze przetargowej, zgodnie ze złożoną przez tą agencję ofertą przetargową.  
 
W jaki sposób wyliczane będą owe „nieosiągnięte” efekty?

Wg. monitoringu mediów dostarczonego przez Agencję wraz z raportem końcowym. Co UM Poznań rozumie pod sformułowaniem „z przyczyn leżących po stronie Agencji”? Mowa o działaniach agencji i bezpośrednich efektach.